Мэдээ, мэдээлэл » Тайлан
Төр засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар нь тайлангийн хугацаанд чанарын удирдлагын тогтолцооны хэрэгжилтийн тогтвортой байдлыг хангаж ISO 9001:2010 стандартын шаардлагыг биелүүлж, үйлчилгээний багуудын чанарын дугуйлангийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж сайжруулах, кайзен санал санаачилгыг дэмжиж, урамшуулах, ажилчдын ажлын байрны хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах зорилтыг биелүүлж ажиллаа. 1. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн талаар: Газрын хэмжээнд мөрдөгддөг дүрэм, журмуудад хяналт хийх төлөвлөгөөний дагуу 18 журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлыг 4 удаа зохион байгуулж, гарсан шийдвэрийн биелэлтийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. ТЗҮЭГ-ын Хөдөлмөрийн дотоод журам, ажил, албан тушаалын жагсаалт, хөдөлмөрийн гэрээний загварыг шинэчлэн баталж нийт 205 ажилтны хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн, байгууллагын нууц хадгалах, хамгаалах журмыг ...
2017 оны 06 сарын 23 | Үзсэн : 425
             Байгууллагын жилийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулалт, хүний нөөцөд тавигдах шаардлагыг хэрэгжүүлэн, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, ажлын байрны эрүүл ахуйн шаардлага, хууль эрх зүй, мэдээллийн технологийн стандарт мөрдөх үйл ажиллагааг чиглэл болгож, харьяа байгууллагуудыг заавар, зөвлөгөөгөөр хангаж зорилтот төвшинд хүргэн ажиллаж ирлээ.              Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалт, хүний нөөцийн чиглэлээр “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Ажилтанд ажлын үр дүнгээр урамшуулал олгох журам”, “Ёс зүйн дүрэм”, “Ёс зүйн хорооны ажиллах журам”, “Захирлын дэргэдэх зөвлөлийн ажиллах журам” бүрэлдэхүүнийг шинэчлэж газрын зөвлөлийн хурлыг 7 удаа, шуурхай хурлыг 43 удаа зохион байгуулж, хурлаас ...
2017 оны 01 сарын 25 | Үзсэн : 479
   Тус газар нь Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн нийтлэг үйлчилгээг стандартын дагуу гүйцэтгэж, үйлчилгээний ажилтнуудын мэргэшил, дадлага ур чадварыг дээшлүүлэн дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх замаар үйлчилгээний чанарыг сайжруулан  Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын зохион байгуулалтаар  ажиллаж  дэвшүүлсэн зорилтуудаа  ханган биелүүлж ажиллав. 1.Удирдлага, зохион байгуулалтын ажлын талаар    Оны эхэнд нийт ажилтан, албан хаагчдын тайлангийн хурлаар Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллалаа. Төлөвлөгөөнд  нийт 90 зорилт, арга хэмжээ төлөвлөгдсөнөөс 71 ажил 100 хувийн, 4 ажил 95 хувийн,  5 ажил 90 хувийн, 8 ажил 80 хувийн,  2 ажил 50 хувийн биелэлттэй  дүгнэгдэж ...
2016 оны 01 сарын 13 | Үзсэн : 921
         Төрийн ордон, ТЁХӨЦ-ын цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг “Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээний ерөнхий шаардлага”  CS-11-0060:2015 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн, Төрийн ордон, Төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөө цогцолбор, заал танхимуудад нийт 309 удаагийн хурал, зөвлөгөөн, үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж, 28184 хүн хамрагдан үйлчлүүллээ.  Монгол улсын их хурлын даргын урилгаар БНХАУ-ын Байнгын хорооны даргын болон АНУ-ын Үндэсний тагнуулын даргын Монгол улсад хийсэн төрийн айлчлал, Монгол-Хятадын засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаан, Монгол бахархлын өдөр, Чингисийн одон гардуулах, Төрийн туг цэнгүүлэх, гал бадраах, хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын арга хэмжээнүүд, Төрийн ордны Их танхимд "Монгол улсад шинжлэх ухаан, технологийн чөлөөт бүс байгуулах" олон улсын чуулга уулзалт, "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ...
2015 оны 12 сарын 04 | Үзсэн : 782
           Энэ сард Газрын захирлын зөвлөлийн ээлжит хурлаар байгууллагын хэсэг, нэгжүүдийн багаж, хэрэгслийн хангамжийн байдал,  2016 оны төсвийн төлөвлөлтөд хийсэн хяналт-шинжилгээний тайлан зэрэг асуудлыг хэлэлцэн зохих шийдвэрүүдийг гаргаж, биелэлтийг зохион байгууллаа. Төрийн ордон, ТЁХӨЦ-ын цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг “Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээний ерөнхий шаардлага”  CS-11-0060:2015 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн, Төрийн ордон, Төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөө цогцолбор, заал танхимуудад нийт 198 удаагийн хурал, зөвлөгөөн, үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж, 11690 хүн хамрагдан үйлчлүүллээ. ХБНГУ-ын Ерөнхийлөгчийн Монгол улсад хийсэн төрийн айлчлал, Япон улсын Ерөнхий сайдын айлчлал, Франц, АНУ-ын элчин сайд итгэмжит жуух бичиг барих ёслолын арга хэмжээ болон Төрийн ордны Их танхимд "Усны засаглал" ...
2015 оны 12 сарын 04 | Үзсэн : 744
            Энэ сард Газрын захирлын зөвлөлийн ээлжит хурлаар байгууллагын 2015 оны эхний хагас жилийн эдийн засаг, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээний тайлан, өвөлжилтийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөөний биелэлт зэрэг асуудлыг хэлэлцэн зохих шийдвэрүүдийг гаргаж, биелэлтийг зохион байгууллаа. Төрийн ордны нөөц дизель станц, цахилгаан хангамжийн хэвийн байдал, найдвартай ажиллагааг хангахтай холбогдсон асуудлыг судалж, санал боловсруулж,  ЗГХЭГ-ын дэд даргад танилцуулсанаар ЗГХЭГ-ын даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдаж холбогдох санал, дүгнэлт, шаардагдах төсөв, зардлын тооцоог  гаргаж холбогдох яаманд хүргэж Засгийн газрын шийдвэр гаргуулж ажиллаа. Төрийн ордон, ТЁХӨЦ-ын цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг “Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээний ерөнхий шаардлага”  CS-11-0060:2015 стандартын дагуу хийж ...
2015 оны 10 сарын 05 | Үзсэн : 819
            Энэ сард Газрын захирлын зөвлөлийн ээлжит хурлаар байгууллагын 2015 оны эхний хагас жилийн эдийн засаг, санхүүгийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийсэн тайлан, Үндэсний их баяр наадам зохион байгуулах бэлтгэл хангах тухай ажлуудыг хэлэлцэн зохих шийдвэрүүдийг гаргаж, биелэлтийг зохион байгуулан ажиллаж ирлээ. Төрийн ордон, ТЁХӨЦ-ын цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг “Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээ ерөнхий шаардлага”  CS-11-0060:2015 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн, заал танхимуудад нийт 11748 хүн хамрагдан зохион байгуулагдсан 326 удаагийн хурал, зөвлөгөөний үйл ажиллагаанд үйлчилгээ үзүүллээ. Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO-9001 олон улсын стандартын хэрэгжилтийг хангаж, үйлчилгээний багуудын чанарын дугуйлангийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн ажиллаж СХЗГ-ын ээлжит аудитын шалгалтанд хамрагдаж “үл ...
2015 оны 08 сарын 07 | Үзсэн : 818
        Энэ сард ТЗҮЭГ-ын 2016 оны төсөвт зардлыг байгууллагуудын төсөвт суулгах тооцоо хийж, албан бичгийн хамт Тамгын газруудад хүргүүллээ. Нийтлэг үйлчилгээний гүйцэтгэлийн 6 сарын ажлын тайланг гаргаж, харилцагч байгууллагуудад хүргүүлсэн ба газрын 6 сарын хүн амын орлогын албан татварын тайланг цахимаар хийж Татаварын албанд хүргүүлсэн. Аудитын байгууллагын дүгнэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хараилцагч байгууллагуудаас бараа материалын үнийн судалгаа авч, харьцуулалт хийж, борлуулагч “Жем трейд”, “Престиж фүүдс”, “Түшээмээрэн” зэрэг    компаниудтай гэрээ байгууллаа. Төрийн ордны их танхим болон заал,танхимуудад Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны анхдугаар чуулган, Мянгат малчдын улсын зөвлөгөөн, Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын 90 жилийн ойн баярын хурал болонМонгол улсын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн ...
2015 оны 07 сарын 06 | Үзсэн : 773
    Энэ сард хуралдсан Газрын захирлын зөвлөлийн ээлжит хурлаар байгууллагын 2014 оны эдийн засаг, санхүүгийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийсэн тайлан, Төрийн ордонд ажиллуулах эмнэлэгийн анхан шатны үйлчилгээ болон кино үзвэрийн танхим хэрхэн ажиллуулах асуудлыг хэлэлцэн зохих шийдвэрүүдийг гаргаж, биелэлтийг зохион байгууллаа.     ТЗҮЭГ өнгөрөгч сард болсон Унгар улсын Ерөнхийлөгчийн айлчлалд бэлтгэх ажлын хүрээнд зочны маршрутын дагуух Төрийн ёслол, хүндэтгэлийн өргөө цогцолборын II, III давхрын нарийн коридор, хүзүүвч болон харуулын хэсгийн 239,5 м2 ханыг усан цийдэм будгаар будаж, нийтийн их цэвэрлэгээг 2 удаа хийж, айлчлалын үед алдаа дутагдалгүй ажиллаа. Мөн төрийн гал бадраах ёслол 1 удаа, туганд хүндэтгэл үзүүлэх, төрийн ордонтой танилцах арга хэмжээ 80 удаа, яам, албан байгууллагын ойн баярын хүрээнд Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэх ...
2015 оны 05 сарын 07 | Үзсэн : 875
          Тус газрын 3 дугаар сарын үйлчилгээний үндсэн үйл ажиллагаа нь Төрийн ордны  А,Б,В,Г заал, УИХ-ын чуулганы танхимд мужаан, цахилгааны жижиг эдлэлүүдийг засварлах,УИХ-ын Тамгын газрын болон Засгийн газрын ХЭГ-ын 6 өрөөнд урсгал засвар хийх, Үндсэн хуулийн Цэцийн заалыг Өргөдлийн Байнгын хорооны заал болгон өргөтгөн тохижуулж, уг зааланд 11ш хурлын ширээ, 35ш сандлыг шинээр угсарч байрлуулах, дээрх заалнуудын цахилгааны гэмтэлтэй залгуурууд, чуулганы хуралдааны танхимын цахилгааны щитийн зарим тоноглолыг шинэчлэх зэрэг ажлуудад чиглэгдэв. Түүнчлэн бид өөрсдийн дотоод нөөц, боломжоо дайчлан автомат төхөөрөмж бүхий 2 ш писсаур шинээр суурилуулж, 2 ш буйдангийн бүрээсийг шинэчлэн, Төрийн ордны өрөө, тасалгааны 51 хаалгыг шинээр будаж, сэлбэн засварласны зэрэгцээ А,Б,В,Г заалнуудын 400ш сандал, 65ш ширээг засч сэлбэн өнгө, үзэмжийг ...
2015 оны 04 сарын 09 | Үзсэн : 851

1 2 3 > >> Нийт: 28
 • Мэдээ, мэдээлэл
  цааш
  • Мэдээ, мэдээлэл
  • Их уншигдсан
  Мэдээллийн цаг боллоо
  Төрийн ордны Их танхимд Монголын хүний нөөцийн институтын захирал Д.Бартанбаатар ирж “Ажлын хамт олны аз жаргалтай ...
  2017 оны 10 сарын 26

  Ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүллээ
  Олон улсын ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулан газрын нийт ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлэн хүлээн авлаа.
  2017 оны 09 сарын 28

  Мэдээллийн цаг боллоо
  Мэдээллийн цагаар ХЗХДТөвийн тэргүүн, Гэр бүлийн радио 104,5 Хос Урлаг, Гэр бүлийн боловсрол олгох нэвтрүүлгийн ...
  2017 оны 09 сарын 21

  Мэдээллийн цаг боллоо
  Мэдээллийн цагаар Удирдлагын Академын Сэтгэл судлал Судалгааны арга зүй тэнхимийн дэд профессор, доктор Бадарчийн ...
  2017 оны 08 сарын 02

  Талархал
  Төрийн банк "Эх үрсийн баяр"-ыг угтаж, Монгол улсын гэрэлт ирээдүй, залгамж хойч үе болсон хүүхэд багачуудыг мөнгөн ...
  2017 оны 06 сарын 13

  Мэдээллийн цаг боллоо
  Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын энэ удаагийн мэдээллийн цагаар Монголын Оюун ухааны академийн тэргүүн, Ой ...
  2017 оны 04 сарын 11

  Мэдээллийн цаг боллоо
  Мэдээллийн цагаар цаглашгүй гэрэлт шүтээн урлалын төвийн тэргүүн, Бурхан урлаач Д.Ухаанзаяа "Сэтгэл ариусал " ...
  2017 оны 02 сарын 16

  Сургалт зохион байгууллаа
  Манай газрын хүсэлтээр Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Бямбасүрэн, ...
  2017 оны 02 сарын 14

  “НЭГЭН ДЭЭВЭР ДОР-2016”
  Төрийн ордон дахь байгууллагуудын дунд жил бүр зохион байгуулагддаг “НЭГЭН ДЭЭВЭР ДОР-2016” шилжин явах цомын төлөөх ...
  2016 оны 12 сарын 05

  "Бид хамтдаа" спорт өдөрлөг
  ТЗҮЭГ байгуулагдсаны 95 жилийн ойн хүрээнд зохиогдсон "БИД ХАМТДАА" спорт өдөрлөгийн төрлүүдэд дараах баг, тамирчид ...
  2016 оны 11 сарын 21

  Явган аялал
  ТЗҮЭГ-аас зохион байгуулсан “Аглаг бүтээлийн хийд”-ийн явган аялал нь "Эрүүл агаар, эрч хүч, идэвхитэй амралт" ...
  2018 оны 05 сарын 21

  Шагнал гардууллаа.
  Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 106 жилийн ойг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа олон жил ...
  2017 оны 12 сарын 29

  Гамшгаас хамгаалах мэдлэг, дадлага олгох сургалт
  ТЗҮЭГ болон ТООБА-ны даргын баталсан удирдамжийн дагуу гал түймэр, гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас ...
  2018 оны 01 сарын 15

  Сургалт боллоо
  Манай газраас “Нийтлэг үйлчилгээнд чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлснээр гарах дэвшилтэд үр дүн” сэдэвт ...
  2017 оны 11 сарын 30

  Мэдээллийн цаг боллоо
  Төрийн ордны Их танхимд Монголын хүний нөөцийн институтын захирал Д.Бартанбаатар ирж “Ажлын хамт олны аз жаргалтай ...
  2017 оны 10 сарын 26

  Мэдээллийн цаг боллоо
  Мэдээллийн цагаар ХЗХДТөвийн тэргүүн, Гэр бүлийн радио 104,5 Хос Урлаг, Гэр бүлийн боловсрол олгох нэвтрүүлгийн ...
  2017 оны 09 сарын 21

  Ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүллээ
  Олон улсын ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулан газрын нийт ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлэн хүлээн авлаа.
  2017 оны 09 сарын 28

  Мэдээллийн цаг боллоо
  Мэдээллийн цагаар Удирдлагын Академын Сэтгэл судлал Судалгааны арга зүй тэнхимийн дэд профессор, доктор Бадарчийн ...
  2017 оны 08 сарын 02

  Сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн
  “Нийтийн аж ахуй, ахуйн үйлчилгээний ажилтны өдөр”-ийг угтан үйлчилгээний хэлтсээс зохион байгуулсан “Сагсан бөмбөгийн ...
  2017 оны 10 сарын 02

  Сургалт зохион байгууллаа
  Манай газрын хүсэлтээр Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Бямбасүрэн, ...
  2017 оны 02 сарын 14

 • Дүрстэй мэдээ
  цааш
 • Төрийн ордны гэрэл зураг
  цааш
 • Холбоос