Мэдээ, мэдээлэл » Тайлан
Төр засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар нь тайлангийн хугацаанд чанарын удирдлагын тогтолцооны хэрэгжилтийн тогтвортой байдлыг хангаж ISO 9001:2010 стандартын шаардлагыг биелүүлж, үйлчилгээний багуудын чанарын дугуйлангийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж сайжруулах, кайзен санал санаачилгыг дэмжиж, урамшуулах, ажилчдын ажлын байрны хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах зорилтыг биелүүлж ажиллаа. 1. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн талаар: Газрын хэмжээнд мөрдөгддөг дүрэм, журмуудад хяналт хийх төлөвлөгөөний дагуу 18 журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлыг 4 удаа зохион байгуулж, гарсан шийдвэрийн биелэлтийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. ТЗҮЭГ-ын Хөдөлмөрийн дотоод журам, ажил, албан тушаалын жагсаалт, хөдөлмөрийн гэрээний загварыг шинэчлэн баталж нийт 205 ажилтны хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн, байгууллагын нууц хадгалах, хамгаалах журмыг ...
2017 оны 06 сарын 23 | Үзсэн : 34
             Байгууллагын жилийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулалт, хүний нөөцөд тавигдах шаардлагыг хэрэгжүүлэн, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, ажлын байрны эрүүл ахуйн шаардлага, хууль эрх зүй, мэдээллийн технологийн стандарт мөрдөх үйл ажиллагааг чиглэл болгож, харьяа байгууллагуудыг заавар, зөвлөгөөгөөр хангаж зорилтот төвшинд хүргэн ажиллаж ирлээ.              Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалт, хүний нөөцийн чиглэлээр “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Ажилтанд ажлын үр дүнгээр урамшуулал олгох журам”, “Ёс зүйн дүрэм”, “Ёс зүйн хорооны ажиллах журам”, “Захирлын дэргэдэх зөвлөлийн ажиллах журам” бүрэлдэхүүнийг шинэчлэж газрын зөвлөлийн хурлыг 7 удаа, шуурхай хурлыг 43 удаа зохион байгуулж, хурлаас ...
2017 оны 01 сарын 25 | Үзсэн : 78
   Тус газар нь Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн нийтлэг үйлчилгээг стандартын дагуу гүйцэтгэж, үйлчилгээний ажилтнуудын мэргэшил, дадлага ур чадварыг дээшлүүлэн дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх замаар үйлчилгээний чанарыг сайжруулан  Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын зохион байгуулалтаар  ажиллаж  дэвшүүлсэн зорилтуудаа  ханган биелүүлж ажиллав. 1.Удирдлага, зохион байгуулалтын ажлын талаар    Оны эхэнд нийт ажилтан, албан хаагчдын тайлангийн хурлаар Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллалаа. Төлөвлөгөөнд  нийт 90 зорилт, арга хэмжээ төлөвлөгдсөнөөс 71 ажил 100 хувийн, 4 ажил 95 хувийн,  5 ажил 90 хувийн, 8 ажил 80 хувийн,  2 ажил 50 хувийн биелэлттэй  дүгнэгдэж ...
2016 оны 01 сарын 13 | Үзсэн : 483
         Төрийн ордон, ТЁХӨЦ-ын цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг “Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээний ерөнхий шаардлага”  CS-11-0060:2015 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн, Төрийн ордон, Төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөө цогцолбор, заал танхимуудад нийт 309 удаагийн хурал, зөвлөгөөн, үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж, 28184 хүн хамрагдан үйлчлүүллээ.  Монгол улсын их хурлын даргын урилгаар БНХАУ-ын Байнгын хорооны даргын болон АНУ-ын Үндэсний тагнуулын даргын Монгол улсад хийсэн төрийн айлчлал, Монгол-Хятадын засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаан, Монгол бахархлын өдөр, Чингисийн одон гардуулах, Төрийн туг цэнгүүлэх, гал бадраах, хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын арга хэмжээнүүд, Төрийн ордны Их танхимд "Монгол улсад шинжлэх ухаан, технологийн чөлөөт бүс байгуулах" олон улсын чуулга уулзалт, "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ...
2015 оны 12 сарын 04 | Үзсэн : 389
           Энэ сард Газрын захирлын зөвлөлийн ээлжит хурлаар байгууллагын хэсэг, нэгжүүдийн багаж, хэрэгслийн хангамжийн байдал,  2016 оны төсвийн төлөвлөлтөд хийсэн хяналт-шинжилгээний тайлан зэрэг асуудлыг хэлэлцэн зохих шийдвэрүүдийг гаргаж, биелэлтийг зохион байгууллаа. Төрийн ордон, ТЁХӨЦ-ын цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг “Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээний ерөнхий шаардлага”  CS-11-0060:2015 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн, Төрийн ордон, Төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөө цогцолбор, заал танхимуудад нийт 198 удаагийн хурал, зөвлөгөөн, үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж, 11690 хүн хамрагдан үйлчлүүллээ. ХБНГУ-ын Ерөнхийлөгчийн Монгол улсад хийсэн төрийн айлчлал, Япон улсын Ерөнхий сайдын айлчлал, Франц, АНУ-ын элчин сайд итгэмжит жуух бичиг барих ёслолын арга хэмжээ болон Төрийн ордны Их танхимд "Усны засаглал" ...
2015 оны 12 сарын 04 | Үзсэн : 371
            Энэ сард Газрын захирлын зөвлөлийн ээлжит хурлаар байгууллагын 2015 оны эхний хагас жилийн эдийн засаг, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээний тайлан, өвөлжилтийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөөний биелэлт зэрэг асуудлыг хэлэлцэн зохих шийдвэрүүдийг гаргаж, биелэлтийг зохион байгууллаа. Төрийн ордны нөөц дизель станц, цахилгаан хангамжийн хэвийн байдал, найдвартай ажиллагааг хангахтай холбогдсон асуудлыг судалж, санал боловсруулж,  ЗГХЭГ-ын дэд даргад танилцуулсанаар ЗГХЭГ-ын даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдаж холбогдох санал, дүгнэлт, шаардагдах төсөв, зардлын тооцоог  гаргаж холбогдох яаманд хүргэж Засгийн газрын шийдвэр гаргуулж ажиллаа. Төрийн ордон, ТЁХӨЦ-ын цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг “Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээний ерөнхий шаардлага”  CS-11-0060:2015 стандартын дагуу хийж ...
2015 оны 10 сарын 05 | Үзсэн : 419
            Энэ сард Газрын захирлын зөвлөлийн ээлжит хурлаар байгууллагын 2015 оны эхний хагас жилийн эдийн засаг, санхүүгийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийсэн тайлан, Үндэсний их баяр наадам зохион байгуулах бэлтгэл хангах тухай ажлуудыг хэлэлцэн зохих шийдвэрүүдийг гаргаж, биелэлтийг зохион байгуулан ажиллаж ирлээ. Төрийн ордон, ТЁХӨЦ-ын цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг “Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээ ерөнхий шаардлага”  CS-11-0060:2015 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн, заал танхимуудад нийт 11748 хүн хамрагдан зохион байгуулагдсан 326 удаагийн хурал, зөвлөгөөний үйл ажиллагаанд үйлчилгээ үзүүллээ. Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO-9001 олон улсын стандартын хэрэгжилтийг хангаж, үйлчилгээний багуудын чанарын дугуйлангийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн ажиллаж СХЗГ-ын ээлжит аудитын шалгалтанд хамрагдаж “үл ...
2015 оны 08 сарын 07 | Үзсэн : 409
        Энэ сард ТЗҮЭГ-ын 2016 оны төсөвт зардлыг байгууллагуудын төсөвт суулгах тооцоо хийж, албан бичгийн хамт Тамгын газруудад хүргүүллээ. Нийтлэг үйлчилгээний гүйцэтгэлийн 6 сарын ажлын тайланг гаргаж, харилцагч байгууллагуудад хүргүүлсэн ба газрын 6 сарын хүн амын орлогын албан татварын тайланг цахимаар хийж Татаварын албанд хүргүүлсэн. Аудитын байгууллагын дүгнэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хараилцагч байгууллагуудаас бараа материалын үнийн судалгаа авч, харьцуулалт хийж, борлуулагч “Жем трейд”, “Престиж фүүдс”, “Түшээмээрэн” зэрэг    компаниудтай гэрээ байгууллаа. Төрийн ордны их танхим болон заал,танхимуудад Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны анхдугаар чуулган, Мянгат малчдын улсын зөвлөгөөн, Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын 90 жилийн ойн баярын хурал болонМонгол улсын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн ...
2015 оны 07 сарын 06 | Үзсэн : 392
    Энэ сард хуралдсан Газрын захирлын зөвлөлийн ээлжит хурлаар байгууллагын 2014 оны эдийн засаг, санхүүгийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийсэн тайлан, Төрийн ордонд ажиллуулах эмнэлэгийн анхан шатны үйлчилгээ болон кино үзвэрийн танхим хэрхэн ажиллуулах асуудлыг хэлэлцэн зохих шийдвэрүүдийг гаргаж, биелэлтийг зохион байгууллаа.     ТЗҮЭГ өнгөрөгч сард болсон Унгар улсын Ерөнхийлөгчийн айлчлалд бэлтгэх ажлын хүрээнд зочны маршрутын дагуух Төрийн ёслол, хүндэтгэлийн өргөө цогцолборын II, III давхрын нарийн коридор, хүзүүвч болон харуулын хэсгийн 239,5 м2 ханыг усан цийдэм будгаар будаж, нийтийн их цэвэрлэгээг 2 удаа хийж, айлчлалын үед алдаа дутагдалгүй ажиллаа. Мөн төрийн гал бадраах ёслол 1 удаа, туганд хүндэтгэл үзүүлэх, төрийн ордонтой танилцах арга хэмжээ 80 удаа, яам, албан байгууллагын ойн баярын хүрээнд Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэх ...
2015 оны 05 сарын 07 | Үзсэн : 504
          Тус газрын 3 дугаар сарын үйлчилгээний үндсэн үйл ажиллагаа нь Төрийн ордны  А,Б,В,Г заал, УИХ-ын чуулганы танхимд мужаан, цахилгааны жижиг эдлэлүүдийг засварлах,УИХ-ын Тамгын газрын болон Засгийн газрын ХЭГ-ын 6 өрөөнд урсгал засвар хийх, Үндсэн хуулийн Цэцийн заалыг Өргөдлийн Байнгын хорооны заал болгон өргөтгөн тохижуулж, уг зааланд 11ш хурлын ширээ, 35ш сандлыг шинээр угсарч байрлуулах, дээрх заалнуудын цахилгааны гэмтэлтэй залгуурууд, чуулганы хуралдааны танхимын цахилгааны щитийн зарим тоноглолыг шинэчлэх зэрэг ажлуудад чиглэгдэв. Түүнчлэн бид өөрсдийн дотоод нөөц, боломжоо дайчлан автомат төхөөрөмж бүхий 2 ш писсаур шинээр суурилуулж, 2 ш буйдангийн бүрээсийг шинэчлэн, Төрийн ордны өрөө, тасалгааны 51 хаалгыг шинээр будаж, сэлбэн засварласны зэрэгцээ А,Б,В,Г заалнуудын 400ш сандал, 65ш ширээг засч сэлбэн өнгө, үзэмжийг ...
2015 оны 04 сарын 09 | Үзсэн : 482

1 2 3 > >> Нийт: 28