Хууль эрх зүйн акт » Зөвлөлийн хурал
Огноо: Хайлт:
Дугаар Огноо Гарчиг Биелэлт Хавсралт файл
1 1 2020-01-15 Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар 2020 онд хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө
2 2019-01-16 Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар 2019 онд хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө
3 2018-01-19 Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар 2018 онд хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө
4 2017-01-23 Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар 2017 онд хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө
5 2016-01-18 Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар 2016 онд хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө
6 2015-12-10 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ 09-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
7 2015-10-05 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ 08-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
8 2015-08-17 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ 07-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
9 2015-07-02 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ 06-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
10 2015-06-22 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ 05-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
11 2015-05-18 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ 04-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
12 2015-04-02 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ 03-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
13 2015-02-24 2015 онд зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө 02 хурал
14 2015-01-27 2015 онд зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө 01 хурал
15 2015-01-07 2015 онд зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө
16 2014-04-30 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2014 ОНЫ 04-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
17 2014-04-08 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2014 ОНЫ 03-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
18 2014-03-19 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2014 ОНЫ 02-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
19 2014-02-17 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2014 ОНЫ 01-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
20 2014-01-02 ТЗҮЭГ-ын захирлын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө

1 2 > >> Нийт: 35