Мэдээ, мэдээлэл » Тайлан
Зохион байгуулалтын ажлын талаар:       Төрийн байгууллагуудад үйлчлэх нийтлэг үйлчилгээний нэгдсэн бодлого, “Төр, засгийн төв байгууллагуудад үзүүлж буй Засгийн газрын нийтлэг үйлчилгээний бодлого дэд хөтөлбөр”-ийг анх удаа боловсруулж, нийтлэг үйлчилгээ гүйцэтгэдэг байгууллагуудаас санал авч тусган ЗГХЭГ-т хүргүүлж батлуулах хүсэлт гаргаад байна. Газрын даргын 276 тушаал болон гадны байгууллагаас ирсэн 219 албан бичиг хүлээн авч хэрэгжилтийг хангасан бөгөөд ажилтнуудаас 199 өргөдөл гомдол хүлээн авч 193 өргөдлийг шийдвэрлэж,  6 өргөдөл шийдвэрлэх хугацаандаа явж байна.        ТЗҮЭГ-ын 2017-2020 онд хэрэгжих “Стратеги төлөвлөгөө” болон Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар хянагдсан 2020 оны “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”, “Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”, “Ажлын ...
2021 оны 01 сарын 05 | Үзсэн : 445
1.Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн талаар: Газрын хэмжээнд 2019 онд хийж гүйцэтгэх 111 төрлийн ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөг оны эхэнд батлуулан 99.8 хувь биелүүлж, Хөдөлмөрийн дотоод журам, илүү цагаар ажилласны нэмэгдэл хөлс олгох, Чанарын талон хэрэглэх журам гэх мэтчилэн 10 гаруй дүрэм, журам, норм, нормативт нэмэлт өөрчлөлт оруулж үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажилласан.  Газрын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн хурлын төлөвлөгөөг 2019 оны I сард батлуулан нийт 13 удаа хуралдаж, 76 үүрэг даалгаврыг холбогдох хэлтэс, албан хаагчдад өгч биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан. Биелэлтийн хувь 90 хувь байна. Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын ажил, албан тушаалын жагсаалтыг газрын даргын 2019 оны Б/01 тоот тушаалаар шинэчлэн батлуулж, Төрийн албан хаагчийн анкет шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан анкетыг шинэчилж, хувийн хэргийн баяжуулалтыг тухай бүр хийсэн бөгөөд хүний нөөцийн ...
2020 оны 01 сарын 03 | Үзсэн : 922
        Төр засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар нь тайлангийн хугацаанд чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын шаардлагыг үйлчилгээнд жигд хүртээмжтэй хэрэгжүүлэх, ажилчдыг сургах, ажлын байрны хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах зорилтыг биелүүлж ажиллалаа. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн талаар: Засгийн газрын 2017 оны 01 тоот “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” албан даалгаврыг хэрэгжүүлж нийт ажилтнуудад “Чанарын талон хэрэглэх журам”-ыг шинэчлэн мөрдөж эхэлснээр ажилтнуудын ажлын цаг ашиглалт, үүрэг даалгаврын биелэлт, ёс зүй, сахилга бат сайжирч ахиц гарч байна.  Тайлант хугацаанд газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлыг 5 удаа, 7 хоног бүрийн шуурхай хурлыг 19 удаа тус тус хуралдуулж, цаг үеийн шуурхай асуудлаар хэлэлцэж, гарсан шийдвэрийн биелэлтийг ...
2019 оны 07 сарын 03 | Үзсэн : 1071
Төр засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар нь тайлангийн хугацаанд чанарын удирдлагын тогтолцооны хэрэгжилтийн тогтвортой байдлыг хангаж ISO 9001:2010 стандартын шаардлагыг биелүүлж, үйлчилгээний багуудын чанарын дугуйлангийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж сайжруулах, кайзен санал санаачилгыг дэмжиж, урамшуулах, ажилчдын ажлын байрны хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах зорилтыг биелүүлж ажиллаа. 1. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн талаар: Газрын хэмжээнд мөрдөгддөг дүрэм, журмуудад хяналт хийх төлөвлөгөөний дагуу 18 журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлыг 4 удаа зохион байгуулж, гарсан шийдвэрийн биелэлтийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. ТЗҮЭГ-ын Хөдөлмөрийн дотоод журам, ажил, албан тушаалын жагсаалт, хөдөлмөрийн гэрээний загварыг шинэчлэн баталж нийт 205 ажилтны хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн, байгууллагын нууц хадгалах, хамгаалах журмыг ...
2017 оны 06 сарын 23 | Үзсэн : 1956
             Байгууллагын жилийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулалт, хүний нөөцөд тавигдах шаардлагыг хэрэгжүүлэн, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, ажлын байрны эрүүл ахуйн шаардлага, хууль эрх зүй, мэдээллийн технологийн стандарт мөрдөх үйл ажиллагааг чиглэл болгож, харьяа байгууллагуудыг заавар, зөвлөгөөгөөр хангаж зорилтот төвшинд хүргэн ажиллаж ирлээ.              Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалт, хүний нөөцийн чиглэлээр “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Ажилтанд ажлын үр дүнгээр урамшуулал олгох журам”, “Ёс зүйн дүрэм”, “Ёс зүйн хорооны ажиллах журам”, “Захирлын дэргэдэх зөвлөлийн ажиллах журам” бүрэлдэхүүнийг шинэчлэж газрын зөвлөлийн хурлыг 7 удаа, шуурхай хурлыг 43 удаа зохион байгуулж, хурлаас ...
2017 оны 01 сарын 25 | Үзсэн : 1857
   Тус газар нь Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн нийтлэг үйлчилгээг стандартын дагуу гүйцэтгэж, үйлчилгээний ажилтнуудын мэргэшил, дадлага ур чадварыг дээшлүүлэн дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх замаар үйлчилгээний чанарыг сайжруулан  Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын зохион байгуулалтаар  ажиллаж  дэвшүүлсэн зорилтуудаа  ханган биелүүлж ажиллав. 1.Удирдлага, зохион байгуулалтын ажлын талаар    Оны эхэнд нийт ажилтан, албан хаагчдын тайлангийн хурлаар Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллалаа. Төлөвлөгөөнд  нийт 90 зорилт, арга хэмжээ төлөвлөгдсөнөөс 71 ажил 100 хувийн, 4 ажил 95 хувийн,  5 ажил 90 хувийн, 8 ажил 80 хувийн,  2 ажил 50 хувийн биелэлттэй  дүгнэгдэж ...
2016 оны 01 сарын 13 | Үзсэн : 2363
         Төрийн ордон, ТЁХӨЦ-ын цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг “Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээний ерөнхий шаардлага”  CS-11-0060:2015 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн, Төрийн ордон, Төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөө цогцолбор, заал танхимуудад нийт 309 удаагийн хурал, зөвлөгөөн, үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж, 28184 хүн хамрагдан үйлчлүүллээ.  Монгол улсын их хурлын даргын урилгаар БНХАУ-ын Байнгын хорооны даргын болон АНУ-ын Үндэсний тагнуулын даргын Монгол улсад хийсэн төрийн айлчлал, Монгол-Хятадын засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаан, Монгол бахархлын өдөр, Чингисийн одон гардуулах, Төрийн туг цэнгүүлэх, гал бадраах, хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын арга хэмжээнүүд, Төрийн ордны Их танхимд "Монгол улсад шинжлэх ухаан, технологийн чөлөөт бүс байгуулах" олон улсын чуулга уулзалт, "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ...
2015 оны 12 сарын 04 | Үзсэн : 2061
           Энэ сард Газрын захирлын зөвлөлийн ээлжит хурлаар байгууллагын хэсэг, нэгжүүдийн багаж, хэрэгслийн хангамжийн байдал,  2016 оны төсвийн төлөвлөлтөд хийсэн хяналт-шинжилгээний тайлан зэрэг асуудлыг хэлэлцэн зохих шийдвэрүүдийг гаргаж, биелэлтийг зохион байгууллаа. Төрийн ордон, ТЁХӨЦ-ын цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг “Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээний ерөнхий шаардлага”  CS-11-0060:2015 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн, Төрийн ордон, Төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөө цогцолбор, заал танхимуудад нийт 198 удаагийн хурал, зөвлөгөөн, үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж, 11690 хүн хамрагдан үйлчлүүллээ. ХБНГУ-ын Ерөнхийлөгчийн Монгол улсад хийсэн төрийн айлчлал, Япон улсын Ерөнхий сайдын айлчлал, Франц, АНУ-ын элчин сайд итгэмжит жуух бичиг барих ёслолын арга хэмжээ болон Төрийн ордны Их танхимд "Усны засаглал" ...
2015 оны 12 сарын 04 | Үзсэн : 2056
            Энэ сард Газрын захирлын зөвлөлийн ээлжит хурлаар байгууллагын 2015 оны эхний хагас жилийн эдийн засаг, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээний тайлан, өвөлжилтийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөөний биелэлт зэрэг асуудлыг хэлэлцэн зохих шийдвэрүүдийг гаргаж, биелэлтийг зохион байгууллаа. Төрийн ордны нөөц дизель станц, цахилгаан хангамжийн хэвийн байдал, найдвартай ажиллагааг хангахтай холбогдсон асуудлыг судалж, санал боловсруулж,  ЗГХЭГ-ын дэд даргад танилцуулсанаар ЗГХЭГ-ын даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдаж холбогдох санал, дүгнэлт, шаардагдах төсөв, зардлын тооцоог  гаргаж холбогдох яаманд хүргэж Засгийн газрын шийдвэр гаргуулж ажиллаа. Төрийн ордон, ТЁХӨЦ-ын цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг “Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээний ерөнхий шаардлага”  CS-11-0060:2015 стандартын дагуу хийж ...
2015 оны 10 сарын 05 | Үзсэн : 2104
            Энэ сард Газрын захирлын зөвлөлийн ээлжит хурлаар байгууллагын 2015 оны эхний хагас жилийн эдийн засаг, санхүүгийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийсэн тайлан, Үндэсний их баяр наадам зохион байгуулах бэлтгэл хангах тухай ажлуудыг хэлэлцэн зохих шийдвэрүүдийг гаргаж, биелэлтийг зохион байгуулан ажиллаж ирлээ. Төрийн ордон, ТЁХӨЦ-ын цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг “Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээ ерөнхий шаардлага”  CS-11-0060:2015 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн, заал танхимуудад нийт 11748 хүн хамрагдан зохион байгуулагдсан 326 удаагийн хурал, зөвлөгөөний үйл ажиллагаанд үйлчилгээ үзүүллээ. Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO-9001 олон улсын стандартын хэрэгжилтийг хангаж, үйлчилгээний багуудын чанарын дугуйлангийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн ажиллаж СХЗГ-ын ээлжит аудитын шалгалтанд хамрагдаж “үл ...
2015 оны 08 сарын 07 | Үзсэн : 2102

1 2 3 4 > >> Нийт: 31
 • Мэдээ, мэдээлэл
  цааш
  • Мэдээ, мэдээлэл
  • Их уншигдсан
  Шагнал гардууллаа.
  Тулгар төр байгуулагдсаны 2228, Их Монгол Улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын 98 жилийн ойн Үндэсний их баяр наадмыг ...
  2019 оны 07 сарын 10

  Гамшгаас хамгаалах мэдлэг, дадлага олгох сургалт
  ТЗҮЭГ болон ТООБА-ны даргын баталсан удирдамжийн дагуу гал түймэр, гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас ...
  2018 оны 01 сарын 15

  Мэдээллийн цаг боллоо
  Төрийн ордны Их танхимд Монголын хүний нөөцийн институтын захирал Д.Бартанбаатар ирж “Ажлын хамт олны аз жаргалтай ...
  2017 оны 10 сарын 26

  Сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн
  “Нийтийн аж ахуй, ахуйн үйлчилгээний ажилтны өдөр”-ийг угтан үйлчилгээний хэлтсээс зохион байгуулсан “Сагсан бөмбөгийн ...
  2017 оны 10 сарын 02

  Ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүллээ
  Олон улсын ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулан газрын нийт ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлэн хүлээн авлаа.
  2017 оны 09 сарын 28

  Мэдээллийн цаг боллоо
  Мэдээллийн цагаар ХЗХДТөвийн тэргүүн, Гэр бүлийн радио 104,5 Хос Урлаг, Гэр бүлийн боловсрол олгох нэвтрүүлгийн ...
  2017 оны 09 сарын 21

  Мэдээллийн цаг боллоо
  Мэдээллийн цагаар Удирдлагын Академын Сэтгэл судлал Судалгааны арга зүй тэнхимийн дэд профессор, доктор Бадарчийн ...
  2017 оны 08 сарын 02

  Талархал
  Төрийн банк "Эх үрсийн баяр"-ыг угтаж, Монгол улсын гэрэлт ирээдүй, залгамж хойч үе болсон хүүхэд багачуудыг мөнгөн ...
  2017 оны 06 сарын 13

  Мэдээллийн цаг боллоо
  Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын энэ удаагийн мэдээллийн цагаар Монголын Оюун ухааны академийн тэргүүн, Ой ...
  2017 оны 04 сарын 11

  Мэдээллийн цаг боллоо
  Мэдээллийн цагаар цаглашгүй гэрэлт шүтээн урлалын төвийн тэргүүн, Бурхан урлаач Д.Ухаанзаяа "Сэтгэл ариусал " ...
  2017 оны 02 сарын 16

  Шагнал гардууллаа
  Монголчууд үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 110 жилийн ойг тохиолдуулан
  2021 оны 12 сарын 31

  Шагнал гардууллаа
  Тулгар төрийн 2230 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 815 жил, Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны ...
  2021 оны 06 сарын 18

  Шагнал гардууллаа
  Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга зарлиг гаргаж, Төрийн дээд цол хүртээлээ
  2021 оны 02 сарын 09

  Шагнал гардууллаа
  Тулгар төрийн 2230 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 815 жил, Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны ...
  2021 оны 02 сарын 24

  Шагнал гардууллаа
  Үйлчилгээний салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан нэр бүхий ажилтнуудыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны ...
  2020 оны 10 сарын 14

  Шагнал гардууллаа
  Ардын хувьсгалын 99 жилийн ойн Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа олон жил үр бүтээлтэй ажилласан ...
  2020 оны 07 сарын 10

  Шагнал гардууллаа
  Монголчууд үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 108 жилийн ойг тохиолдуулан үйлчилгээний салбарт ...
  2019 оны 12 сарын 30

  Нийтлэг үйлчилгээний удирдах ажилчдын сургалт, семинар
  Манлайлагч Гэрэгэ шалгуулах арга хэмжээнд 19 аймгийн нийтлэг үйлчилгээний газар, Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГазар, ННҮГазар, ...
  2019 оны 11 сарын 05

  ТАЛАРХАЛ
  ТЗҮЭГазрын хамт олонд УИХ-ын дэд дарга Л.Энх-Амгалан талархал илгээжээ.
  2019 оны 06 сарын 06

  "БИД ХАМТДАА" спорт өдөрлөг
  Монгол Улсын сайд, ЗГХЭГ-ын даргын ивээл дор зохион байгуулагдсан ЗГХЭГ-ын харьяа байгууллагуудын дундах "БИД ХАМТДАА" ...
  2019 оны 04 сарын 08

 • Дүрстэй мэдээ
  цааш
 • Төрийн ордны гэрэл зураг
  цааш
 • Холбоос