Мэдээ, мэдээлэл » Тайлан
      Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг ЗГ-ын 217, ЗГХЭГ-ын 100 дугаар тушаалын дагуу боловсруулж, Монгол Улсын сайд, ЗГХЭГ-ын даргаар батлуулсан. И-оффис программ ашиглалтыг 80 хувьд хүргэж, дотоод сүлжээгээр ажлаа гүйцэтгэж, цахим байгууллага болсон. Үйлчилгээний ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалт 5 удаа зохион байгуулж 60-70 хүн хамрагдсан бөгөөд худалдан авах ажиллагааны А-3 цахим сургалтад 8 албан хаагч суралцсан. Нийт ажилтнуудын 90 хувь нь мэргэшсэн, 20 хувь нь мэргэжлийн зэрэгтэй ажилтнуудаар хангагдсан. Газрын зорилтот бүлэг бүхий 12 ажилтны мэдээллийг бэлтгэж түрээсийн орон сууцанд хамруулахаар Төрийн орон сууцны корпорацид хүсэлт явуулсан. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг нийт ажилтнуудад танилцуулж, “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг шинэчлэн баталж, "Ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх, ...
2023 оны 02 сарын 02 | Үзсэн : 240
1. Захиргааны нийтлэг үйлчилгээний үйл ажиллагаанд хүний нөөцийн хэрэгцээг төлөвлөх, мэргэшүүлэх, давтан сургах ажлыг зохион байгуулах, үйл ажиллагаандаа шинэ технологи, дэвшилтэт арга, шинэ санаагнэвтрүүлэх, ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх бодлогын баримт бичгийн хүрээнд:      Байгууллагын “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-г хугацаанд нь гарган ЗГХЭГ-т хүргүүлж, үйлчилгээний ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтыг 6 удаа зохион байгуулж, байгууллагын стратеги болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах цахим сургалтад 1 мэргэжилтэн, худалдан авах ажиллагааны А-3 цахим сургалтад 8 албан хаагч тус тус суралцан нийт ажилтнуудын 90 хувь нь мэргэшсэн, 20 хувь нь мэргэжлийн зэрэгтэй ажилтнуудаар хангагдан ажиллаж байна. Байгууллагын цэвэрлэгээ үйлчилгээний мэргэшсэн ажилтнаар 100 хувь бусад үйлчилгээний мэргэшсэн ажилтан 90 хувь хангагдав. Байгууллагын нийт ажилтнуудын ...
2022 оны 02 сарын 16 | Үзсэн : 714
Зохион байгуулалтын ажлын талаар:       Төрийн байгууллагуудад үйлчлэх нийтлэг үйлчилгээний нэгдсэн бодлого, “Төр, засгийн төв байгууллагуудад үзүүлж буй Засгийн газрын нийтлэг үйлчилгээний бодлого дэд хөтөлбөр”-ийг анх удаа боловсруулж, нийтлэг үйлчилгээ гүйцэтгэдэг байгууллагуудаас санал авч тусган ЗГХЭГ-т хүргүүлж батлуулах хүсэлт гаргаад байна. Газрын даргын 276 тушаал болон гадны байгууллагаас ирсэн 219 албан бичиг хүлээн авч хэрэгжилтийг хангасан бөгөөд ажилтнуудаас 199 өргөдөл гомдол хүлээн авч 193 өргөдлийг шийдвэрлэж,  6 өргөдөл шийдвэрлэх хугацаандаа явж байна.        ТЗҮЭГ-ын 2017-2020 онд хэрэгжих “Стратеги төлөвлөгөө” болон Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар хянагдсан 2020 оны “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”, “Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”, “Ажлын ...
2021 оны 01 сарын 05 | Үзсэн : 1155
1.Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн талаар: Газрын хэмжээнд 2019 онд хийж гүйцэтгэх 111 төрлийн ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөг оны эхэнд батлуулан 99.8 хувь биелүүлж, Хөдөлмөрийн дотоод журам, илүү цагаар ажилласны нэмэгдэл хөлс олгох, Чанарын талон хэрэглэх журам гэх мэтчилэн 10 гаруй дүрэм, журам, норм, нормативт нэмэлт өөрчлөлт оруулж үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажилласан.  Газрын даргын дэргэдэх Зөвлөлийн хурлын төлөвлөгөөг 2019 оны I сард батлуулан нийт 13 удаа хуралдаж, 76 үүрэг даалгаврыг холбогдох хэлтэс, албан хаагчдад өгч биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан. Биелэлтийн хувь 90 хувь байна. Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын ажил, албан тушаалын жагсаалтыг газрын даргын 2019 оны Б/01 тоот тушаалаар шинэчлэн батлуулж, Төрийн албан хаагчийн анкет шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан анкетыг шинэчилж, хувийн хэргийн баяжуулалтыг тухай бүр хийсэн бөгөөд хүний нөөцийн ...
2020 оны 01 сарын 03 | Үзсэн : 1666
        Төр засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар нь тайлангийн хугацаанд чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын шаардлагыг үйлчилгээнд жигд хүртээмжтэй хэрэгжүүлэх, ажилчдыг сургах, ажлын байрны хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах зорилтыг биелүүлж ажиллалаа. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн талаар: Засгийн газрын 2017 оны 01 тоот “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” албан даалгаврыг хэрэгжүүлж нийт ажилтнуудад “Чанарын талон хэрэглэх журам”-ыг шинэчлэн мөрдөж эхэлснээр ажилтнуудын ажлын цаг ашиглалт, үүрэг даалгаврын биелэлт, ёс зүй, сахилга бат сайжирч ахиц гарч байна.  Тайлант хугацаанд газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлыг 5 удаа, 7 хоног бүрийн шуурхай хурлыг 19 удаа тус тус хуралдуулж, цаг үеийн шуурхай асуудлаар хэлэлцэж, гарсан шийдвэрийн биелэлтийг ...
2019 оны 07 сарын 03 | Үзсэн : 1776
Төр засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар нь тайлангийн хугацаанд чанарын удирдлагын тогтолцооны хэрэгжилтийн тогтвортой байдлыг хангаж ISO 9001:2010 стандартын шаардлагыг биелүүлж, үйлчилгээний багуудын чанарын дугуйлангийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж сайжруулах, кайзен санал санаачилгыг дэмжиж, урамшуулах, ажилчдын ажлын байрны хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах зорилтыг биелүүлж ажиллаа. 1. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн талаар: Газрын хэмжээнд мөрдөгддөг дүрэм, журмуудад хяналт хийх төлөвлөгөөний дагуу 18 журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлыг 4 удаа зохион байгуулж, гарсан шийдвэрийн биелэлтийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. ТЗҮЭГ-ын Хөдөлмөрийн дотоод журам, ажил, албан тушаалын жагсаалт, хөдөлмөрийн гэрээний загварыг шинэчлэн баталж нийт 205 ажилтны хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн, байгууллагын нууц хадгалах, хамгаалах журмыг ...
2017 оны 06 сарын 23 | Үзсэн : 2935
             Байгууллагын жилийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулалт, хүний нөөцөд тавигдах шаардлагыг хэрэгжүүлэн, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, ажлын байрны эрүүл ахуйн шаардлага, хууль эрх зүй, мэдээллийн технологийн стандарт мөрдөх үйл ажиллагааг чиглэл болгож, харьяа байгууллагуудыг заавар, зөвлөгөөгөөр хангаж зорилтот төвшинд хүргэн ажиллаж ирлээ.              Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалт, хүний нөөцийн чиглэлээр “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Ажилтанд ажлын үр дүнгээр урамшуулал олгох журам”, “Ёс зүйн дүрэм”, “Ёс зүйн хорооны ажиллах журам”, “Захирлын дэргэдэх зөвлөлийн ажиллах журам” бүрэлдэхүүнийг шинэчлэж газрын зөвлөлийн хурлыг 7 удаа, шуурхай хурлыг 43 удаа зохион байгуулж, хурлаас ...
2017 оны 01 сарын 25 | Үзсэн : 2572
   Тус газар нь Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн нийтлэг үйлчилгээг стандартын дагуу гүйцэтгэж, үйлчилгээний ажилтнуудын мэргэшил, дадлага ур чадварыг дээшлүүлэн дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх замаар үйлчилгээний чанарыг сайжруулан  Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын зохион байгуулалтаар  ажиллаж  дэвшүүлсэн зорилтуудаа  ханган биелүүлж ажиллав. 1.Удирдлага, зохион байгуулалтын ажлын талаар    Оны эхэнд нийт ажилтан, албан хаагчдын тайлангийн хурлаар Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газрын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллалаа. Төлөвлөгөөнд  нийт 90 зорилт, арга хэмжээ төлөвлөгдсөнөөс 71 ажил 100 хувийн, 4 ажил 95 хувийн,  5 ажил 90 хувийн, 8 ажил 80 хувийн,  2 ажил 50 хувийн биелэлттэй  дүгнэгдэж ...
2016 оны 01 сарын 13 | Үзсэн : 3113
         Төрийн ордон, ТЁХӨЦ-ын цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг “Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээний ерөнхий шаардлага”  CS-11-0060:2015 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн, Төрийн ордон, Төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөө цогцолбор, заал танхимуудад нийт 309 удаагийн хурал, зөвлөгөөн, үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж, 28184 хүн хамрагдан үйлчлүүллээ.  Монгол улсын их хурлын даргын урилгаар БНХАУ-ын Байнгын хорооны даргын болон АНУ-ын Үндэсний тагнуулын даргын Монгол улсад хийсэн төрийн айлчлал, Монгол-Хятадын засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаан, Монгол бахархлын өдөр, Чингисийн одон гардуулах, Төрийн туг цэнгүүлэх, гал бадраах, хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын арга хэмжээнүүд, Төрийн ордны Их танхимд "Монгол улсад шинжлэх ухаан, технологийн чөлөөт бүс байгуулах" олон улсын чуулга уулзалт, "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ...
2015 оны 12 сарын 04 | Үзсэн : 2878
           Энэ сард Газрын захирлын зөвлөлийн ээлжит хурлаар байгууллагын хэсэг, нэгжүүдийн багаж, хэрэгслийн хангамжийн байдал,  2016 оны төсвийн төлөвлөлтөд хийсэн хяналт-шинжилгээний тайлан зэрэг асуудлыг хэлэлцэн зохих шийдвэрүүдийг гаргаж, биелэлтийг зохион байгууллаа. Төрийн ордон, ТЁХӨЦ-ын цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг “Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээний ерөнхий шаардлага”  CS-11-0060:2015 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн, Төрийн ордон, Төрийн ёслол хүндэтгэлийн өргөө цогцолбор, заал танхимуудад нийт 198 удаагийн хурал, зөвлөгөөн, үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж, 11690 хүн хамрагдан үйлчлүүллээ. ХБНГУ-ын Ерөнхийлөгчийн Монгол улсад хийсэн төрийн айлчлал, Япон улсын Ерөнхий сайдын айлчлал, Франц, АНУ-ын элчин сайд итгэмжит жуух бичиг барих ёслолын арга хэмжээ болон Төрийн ордны Их танхимд "Усны засаглал" ...
2015 оны 12 сарын 04 | Үзсэн : 2700

1 2 3 4 > >> Нийт: 33
 • Мэдээ, мэдээлэл
  цааш
  • Мэдээ, мэдээлэл
  • Их уншигдсан
  Мэдэгдэл
  Иргэний хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.4, 32.3 дахь заалт, Засгийн газрын 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн ...
  2022 оны 11 сарын 23

  Шагнал гардууллаа
  Монголчууд үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 110 жилийн ойг тохиолдуулан
  2021 оны 12 сарын 31

  Шагнал гардууллаа
  Тулгар төрийн 2230 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 815 жил, Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны ...
  2021 оны 06 сарын 18

  Шагнал гардууллаа
  Тулгар төрийн 2230 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 815 жил, Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны ...
  2021 оны 02 сарын 24

  Шагнал гардууллаа
  Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга зарлиг гаргаж, Төрийн дээд цол хүртээлээ
  2021 оны 02 сарын 09

  Шагнал гардууллаа
  Үйлчилгээний салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан нэр бүхий ажилтнуудыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны ...
  2020 оны 10 сарын 14

  Шагнал гардууллаа
  Ардын хувьсгалын 99 жилийн ойн Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа олон жил үр бүтээлтэй ажилласан ...
  2020 оны 07 сарын 10

  Шагнал гардууллаа
  Монголчууд үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 108 жилийн ойг тохиолдуулан үйлчилгээний салбарт ...
  2019 оны 12 сарын 30

  Нийтлэг үйлчилгээний удирдах ажилчдын сургалт, семинар
  Манлайлагч Гэрэгэ шалгуулах арга хэмжээнд 19 аймгийн нийтлэг үйлчилгээний газар, Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГазар, ННҮГазар, ...
  2019 оны 11 сарын 05

  Шагнал гардууллаа.
  Тулгар төр байгуулагдсаны 2228, Их Монгол Улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын 98 жилийн ойн Үндэсний их баяр наадмыг ...
  2019 оны 07 сарын 10


  0000 оны 00 сарын 00


  0000 оны 00 сарын 00

  НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНУУД ЭРДЭНЭТ ХОТОД ЧУУЛЛАА
  Монгол Улсад нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний салбар үүсэж хөгжсөний 92 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан “Эрдэнэт үйлдвэр” ...
  2023 оны 10 сарын 14

  Шагнал гардууллаа
  XVII жарны “Үзэсгэлэн болгогч” хэмээх усан туулай жилийн Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ...
  2023 оны 02 сарын 17

  Мэдэгдэл
  Иргэний хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.4, 32.3 дахь заалт, Засгийн газрын 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн ...
  2022 оны 11 сарын 23

  Шагнал гардууллаа
  XVII жарны “Буян үйлдэгч” хэмээх Усан бар жилийн Сар шинийн баярыг тохиолдуулан үйлчилгээний салбарт олон жил үр ...
  2022 оны 01 сарын 28

  Шагнал гардууллаа
  Монголчууд үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 110 жилийн ойг тохиолдуулан
  2021 оны 12 сарын 31

  Шагнал гардууллаа
  Тулгар төрийн 2230 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 815 жил, Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны ...
  2021 оны 06 сарын 18

  Шагнал гардууллаа
  Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга зарлиг гаргаж, Төрийн дээд цол хүртээлээ
  2021 оны 02 сарын 09

  Шагнал гардууллаа
  Тулгар төрийн 2230 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 815 жил, Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны ...
  2021 оны 02 сарын 24

 • Дүрстэй мэдээ
  цааш
 • Төрийн ордны гэрэл зураг
  цааш
 • Холбоос